Chuyện kể của những đôi giày - Ông Hà Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Đông Hưng Group

Ý thức được vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng, trong nhiều năm qua, Đông Hưng Group đã nhiệt tình tổ chức và tham gia các hoạt động văn hoá thể thao cộng đồng nhằm kết nối cộng đồng.